Wynajmij niezawodny samochód w Krakowie i jego okolicy.

Szybko, tanio i bezproblemowo.

Zadzwoń: +48 600 99 22 44 Zarezerwuj online

Warunki wynajmu

Wynajmujący: TedCar ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków.

Najemca: osoba prywatna/firma określona w umowie najmu zwana dalej klientem, który swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za samochód powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych wumowie.

1. Ogólne informacje

 1. Najemca pojazdu jest zobowiązany poinformować wynajmującego o ewentualnej podróży za granicę Polski w chwili podpisywania umowy najmu.
 2. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 3. Najemca jest zobowiązany do stosowania wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w samochodzie oraz do pozostawienia pojazdu w miejscu bezpiecznym.
 4. Zabrania się zostawiania w samochodzie dokumentów wynajmowanego pojazdu oraz kluczyków.

2. Warunki wynajmu

 1. Najemca(lub użytkownik) musi mieć ukończone 25 lat.
 2. Najemca zobowiązany jest do okazania dwóch dokumentów: prawa jazdy (ważne przynajmniej 3 lata), dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód, a wynajęty pojazd nie
  może być używany:

  1. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu
  2. do uruchamiania lub holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów
  3. w wyścigach, rajdach lub innych zawodach
  4. gdy najemca lub inny kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych narkotyków, barbituranów – lub innych substancji osłabiających jego świadomość l zdolność reakcji.
 1. Osoba trzecia niewskazana w umowie najmu nie może użytkować  samochodu bez pisemnej zgody wynajmującego.
 2. Zamiar najemcy oddania osobie trzeciej do użytkowania samochodu musi zostać zgłoszony podczas podpisywania umowy najmu. Jeśli jednak najemca poweźmie taki zamiar po podpisaniu umowy, winien on bezzwłocznie poinformować pracownika TedCar i przesłać kserokopię dowodu osobistego/paszportu oraz prawa jazdy osoby, która zamierza użytkować samochód.
 3. W chwili wynajmowania samochodu zostaje jasno określony rodzaj, marka i grupa samochodu, oraz dokładny koszt jaki będzie musiałponieść najemca za wynajem samochodu, co zostaje jasno określone i zapisane w umowie najmu.
 4. Doba najmu trwa 24h licząc od godziny rozpoczęcia wynajmu. Wydłużenie najmu o 59 i więcej minut ponad dobę spowoduje obciążenie za następny dzień najmu chyba, że zostało to inaczej uzgodnione z pracownikiem wypożyczalni.
 5. Przedłużenie wynajmu samochodu bez poinformowania wynajmującego skutkuje obciążeniem najemcy w wysokości 200% stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu od najemcy na jego koszt w przypadku użytkowania samochodu niezgodnie z umową oraz w przypadku zwłoki z zapłatą.
 7. Najemca otrzymuje samochód zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu samochodu z pełnym bakiem, w przeciwnym wypadku najemca ponosi koszty    brakującego paliwa.

3. Opłaty

 1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem samochodu, które zostały sprecyzowane i zapisane w umowie najmu.
 2. Wysokość opłaty za najem pojazdu określona jest w chwili rozpoczęcia najmu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. Najemca ma prawo wyboru formy płatności (gotówka, karta kredytowa, przelew)
 4. W chwili najmu najemca zobowiązany jest do zapłacenia należności z tytułu wynajmu samochodu.
  1. W chwili najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej/udziału własnego w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
 1. W chwili zwrotu samochodu, jeżeli została wybrana inna forma płatności niż karta kredytowa/przelew, dokonywane jest zwolnienie środków pieniężnych.
 2. Pre-autoryzacja kwoty udziału własnego/kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-14 dni, zależnie od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty kredytowej(BANK)
 3. Wszystkie ceny zawarte w obowiązującym cenniku zostały podane w złotówkach(PLN).

4. Ubezpieczenia

Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada ubezpieczenia ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej umowie najmu. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową ododpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują samochód za zgodą wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów samochodu. Wjazd do krajów, do których stosuje sięograniczenie wyjazdu zgodnie z umową jest możliwy za zgoda wynajmującego po wykupieniu przez najemcę dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium państwa w którym samochód będzie użytkowany. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu do niniejszych krajów najemca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5-krotnośći udziału własnego.

5. Uszkodzenie, utrata, kradzież itd.

W przypadku, gdy samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie najemcy lub osoby kierującej samochodem, najemca zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków:

 1. zapłaty wynajmującemu kwoty wszystkich strat wynikających z tych zdarzeń, a w szczególności poniesionych przez wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą samochodu lub zapłaceniu równowartości samochodu.
 2. pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości samochodu
 3. zapłaty wynajmującemu równowartości utraty wpływów z najmu, obejmującej iloczyn dni. w których wynajmujący był pozbawiony możliwości korzystania z samochodu w ramach prowadzonej działalności i dziennej stawki z tytułu najmu samochodu.

Powyższe obowiązki obciążają najemcę również w sytuacji, gdy on lub inna osoba kierująca samochodem naruszy warunki, przepisy prawne (również celne) albo warunki ubezpieczeniowe. Najemca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z warunkami ograniczenia jego odpowiedzialności .CDW i „TP” o których mowa w niniejszym punkcie. Odpowiedzialność najemcy w przypadku uszkodzenia pojazdu może być ograniczona, jeżeli najemca zaakceptuje Collision Damage Waiver (dalej zwane „CDW tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułuuszkodzeń w wyniku kolizji), pod warunkiem, że najemca nie naruszy warunków. Te same zasady stosowane są analogicznie w przypadku kradzieży, jeżeli najemca zaakceptuje Theft Protedion (dalej zwane .TP” tj- ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży; W przypadku utraty kluczyków lub dokumentów samochodu najemca zobowiązany jest do zapłaty wynajmującemu kary umownej w wysokości udziału własnego(kaucji), wpłaconego przed zawarciem umowy, bądź w gotówce, bądź poprzez pre-autoryzacje na karcie kredytowej (wg wyboru wynajmującego). W takim przypadku środki zabezpieczone lub wpłacone na poczet udziału przechodzą na własność wynajmującego. W przypadku gdy na skutek utraty kluczyków lub dokumentów wynajmujący lub osoba trzecia poniesie szkodę, której wysokość przekracza kwotę udziału własnego, najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnej szkody poniesionej przezwynajmującego lub osobę trzecią.

6. Collision Damage Waiver tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW). Theft Protectlon tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP)

Akceptując CDWr/lub TP najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym w dniu podpisania umowy najmu cennikiem. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży pojazdu lub jego części albo wyposażenia najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z pkt. 5 niniejszych warunków. Collision Damage Waiver i Theft Protection nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych, uszkodzenia opon, szyb, lusterek bocznych, (także te, które powstały w trakcie parkowania), podwozia samochodu oraz wycieraczek, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia samochodu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności najemcy samochodu.

7. Wypadki l kradzieże

W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia pojazdu), kradzieży pojazdu lub uszkodzenia go jakikolwiek inny sposób, najemca lub inna osoba kierująca samochodem zobowiązana jest wezwać policję na miejsce zdarzenia a najemca powinien zażądać wydania od policji sporządzonego protokołu. W przypadku kradzieży samochodu lub jego części, najemca zobowiązany jest powiadomić policję i uzyskać kopię protokołu potwierdzającego fakt kradzieży oraz przekazać go wynajmującemu. W przypadku pozostawienia kluczyków lub dokumentów w skradzionym samochodzie najemca ponosi pełną odpowiedzialność. Każdy wypadek lub uszkodzenie, utrata lub kradzież samochodu muszą być natychmiast zgłoszone wynajmującemu. W żadnym wypadku najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwu ubezpieczeniowemu we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych pozostających w związku z wypadkiem lub szkody, w szczególności poprzez:

 1. dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku
 2. dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia
 3. nie pozostawianie samochodu bez opieki lub zabezpieczenia
 4. w przypadku gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobą trzecią – podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.

W przypadku naruszenia przez najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

8. Siedziba i właściwości sądu

Prawem umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego albo zgodnie z wolą wynajmującego na podstawie prawa i przez sądy kraju właściwego dla siedziby najemcy. Wszelkie zmiany warunków mogą by dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Odpowiedzialność wynajmującego

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające najemcę w związku z używaniem samochodu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osóbtrzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującąsamochodem w okresie najmu.

 

 • Atrakcyjne ceny i brak ukrytych kosztów
 • Szeroki wybór samochodów
 • Wynajem długo
  i krótkoterminowy
 • Całodobowa pomoc techniczna
 • Podstawienie samochodu
  w wybrane miejsce

Kontakt

Infolinia 24/7:
+48 600 99 22 44

Zamów samochód online